Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği


Çameli Yerel Eylem Gurubu, paydaşları ile beraber hareket ederek bölgenin çevresel, kültürel ve sosyal yaşamına değer kazandırarak bölge nüfusunun ekonomik açıdan iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Çameli ilçesi, Belediye, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri (STK), Gençler, Kadınlar, Çiftçiler, Özel Sektör Temsilcileri, Girişimciler ve ayrıca sivil toplumun gönüllülük esasına dayalı birlikte çalışma isteği doğrultusunda LEADER bölgesi olarak belirlenmiştir. ÇAMELİ; coğrafi konum itibari ile eko turizm, spor, macera ve doğa turizminin yapılabilirliği konularında alternatif turizm potansiyeli taşımaktadır.Mikro klima özelliği ve deniz ikliminden kara iklimine geçiş bölgesinde olması sebebiyle, zengin bir flora- faunaya sahiptir. Yayla turizmine elverişli yüksek rakımlı dağları, ve ormanlık alanları ile kampcılık, avcılık atıcılık gibi bir çok konularda yerli-yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Ilçe verimli toprakları ile tarım ve hayvancılık konularında da önemli bir potansiyele sahiptir. Ilçe bölgeye özgü ceviz ve fasulye’ nin yanısıra seracılık ile de son yıllarda söz sahibi olmaya başlamıştır. Türkiye’de alabalık üretiminin önemli bir kısmı ilçemizde üretilmekte ve ilçemizden doğrudan ihraç edilmektedir. Ilçemiz kendine özgü müzik ve folklorik kültürlerin buluştuğu, Hayri DEV gibi UNESCO Yaşan İnsan Hazinesi ödülüne sahip, müzik ve folklorik oyunları yanısıra, yöremize özgü el sanatları gibi birçok konularda tarihi ve kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Bu miras, hassas ve kırılgan olup, her geçen gün ekonomik faaliyetlerin, ihmal edilmişliğin ve diğer tehditlerin baskısı altına girmektedir. Gelecekte, ÇAMELİ’ nin hem çevresel, hem de ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasının bu işbirliği ile sağlanması gerekmektedir.
Çameli Yerel Eylem Grubu kısa adı (ÇAMYEG) Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması için bir araya gelen ve kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşan dernek statüsünü taşıyan bir gruptur. ÇAMYEG, Dernekler Dairesi 14.12.2016 tescil tarihli 20-021-090 tescil nosu ile ilçe de bulunan Kamu Kurumları ve Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler ve Odalar), Gençler, Kadınlar, Çiftçiler, Özel Sektör Temsilcileri, Girişimciler gibi üye özelliklerinden oluşan, 1 Yönetim Kurulu Başkanı 1 Başkan Yardımcısı 1 sekreter ve 1 sayman ve 5 üye ile Yöetim Kurulu toplamda 9 kişiden oluşmaktadır.
Derneğin yapacağı çalışmalar;
• Temsil ettiği kırsal bölgenin tabandan tavana yaklaşımla kalkınmasını sağlamak,
• Bölgenin kalkınma sorunlarını, önceliklerini ve sorunların çözümüne yönelik proje alanlarını belirlemek,
• Kırsal alanlarda dengeli bir kalkınmanın sağlanabilmesi için ülke, bölge ve yore gerçeklerini dikkate alan program ve projeler geliştirmek,
• Bölgenin mevcut kırsal doğa-çevre, biyolojk, su, toprak, dokuma,tekstil, el-sanatları, tarım,hayvancılık, tarihi maddi ve manevi kültürel kaynakalrını, dokusunu, insan değerlerini korumak, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımının önünden sosyal, ekonomik,idari ve bürokratik engelleri aşmayı yönelik çalışmalar yapmak,
• YKS kapsamında verilen desteklerden yararlanmak isteyen faydalanıcıların tekliflerini değerlendirmekve yönlendirmek,
• Bölgede, yeni iş imkanlarının yaratılması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesive kırsal alanlarda yaşam ve çalışma koşıllarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
• YKS ‘nin uygulanması dahil dernek faaliyetlerinin genel olarak desteklenmesi için insan- teknik-mali kaynakların sağlanması,
• Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,
• Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması ve uygulanmasına yönelik analiz, anket, alan çalışmalarını yürütmek,
• Yöreye özgü YKS belgesini geliştirmek ve uygulamak,
• YKS kapsamında proje olanakları ve proje başvurusu hususlarında bölgedeki yerel halka tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
• YKS kapsamında finance edilecek projeler için tavsiye mektubu hazırlamak
Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG), Yerel Kalkınma Stratejisi’nin (YKS) hazırlanması ve uygulanmasının yanı sıra, YKS’nin mali kaynaklarının dağıtımı ve yönetimine karar verme görevlerini üstlenmektedir.


Daha fazla…