Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

1 ADET MÜDÜR İŞE ALIM İLANI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI

Çameli Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Müdür alacaktır.

01/02/2023

Cengiz ARSLAN

                                                                                                    ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                                             BAŞKANI

 

Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri

 1. T.C Vatandaşı olmak
 2. 65 yaşından küçük olmak
 3. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
 4. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
 6. Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı
 1. Müdür Pozisyonu 
  1. İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

 1. Uygunluk Kriterleri
 1. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)
 2. En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)
 1. Sıralama Kriterleri

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

 1. Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
 2. Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
 3. Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)
 4. Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması .
 5. Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler
 • Başvuru Süreci

Başvuruların en geç 16/02/2023 saat 17.00’ye kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyon için gerçekleştirilecektir. YEG Müdür İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.


Daha fazla…