Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

Çameli El Sanatları Ortak Üretim Tesisi Fizibilitesi (Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi) 1 Uzman hizmet alım ilanı


Aşağıda bilgileri yer alan satın alım ilanı için teklifinizi, teknik şartnamede yer alan hususlara uygun bir şekilde, son teslim tarihlerine kadar sunmanız gerekmektedir.

Iletişim: 0532 734 3509

Ibrahim PUTGÜL

Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği Y.K.Başkanı

Saygılarımızla,

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu  Uzman hizmet alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif 14/12/2020 günü saat 17.00 ‘ ye kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 Çameli El Sanatları Ortak Üretim Tesisi Fizibilitesi (Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi) 1 Uzman hizmet alım ilanı (Çameli El Sanatları Ortak Üretim Tesisi Fizibilitesi (Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi) Uzman hizmet alımı Çameli El Sanatları Ortak Üretim Tesisi Fizibilitesi (Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi) 1 Uzman hizmet alım ilanı (Çameli El Sanatları Ortak Üretim Tesisi Fizibilitesi (Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi) için Uzman hizmet alımı Gün 10

İş Tanımı :21.12.2020-29.12.2020 tarihleri arasında uygun gün belirlenecektir.

El Sanatları ve benzeri  Ürünlerin Fizibilitesi konusunda deneyim belgeleri istenmektedir.

Çameli Elmalı Bezi ve Çameli Kilimi coğrafi işareti alınmış Çameli’nin yöresel el sanatlarının en kıymetli iki ürünüdür.Bu kapsamda bir fizibilite raporu çıkararak bu ürünleri üreten kadınları örgütlenmeye teşvik etmeyi istemekteyiz. Kadınlarımızın evdeki tezgâhlarında ve halk eğitim kurslarındaki dokuma/kilim tezgâhlarında ürettikleri bu ürünleri hiçbir kuruma bağlı olmadan kooperatifleşerek, bir ve birkaç tane üretim atölyesi kurarak, ortak satış ve pazarlama politikası uygulayarak ilerlemelerini sağlamayı planlamaktayız.

Üretim yapan mahallelerin ziyareti Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleşecektir.Uzmanla birlikte paydaş kurumlardan birer temsilcinin saha ziyaretlerinde uzmana eşlik etmesi ve saha ziyaretinin 2 tam gün sürmesi, veri derleme ve fizibilite raporu için ayrıca  8 gün süre verilerek toplamda 10 iş gününde işin bitirilmesi planlanmaktadır.

İdari Şartlar 

1 – Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.Derneğimiz proje kapsamında KDV Muafiyet Belgesine sahiptir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi min. 20 gündür.

3 – Tekliflerin Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler 15 gün içerisinde Derneğimize  temin ve teslim edecektir.  


Daha fazla…