Telefon: 0530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU UZMAN VE MÜDÜR İŞE ALIM İLANI


ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU İŞE ALIM İLANI

Çameli Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Müdür ve 1 Adet Uzman alacaktır.

                                                                                                   İlan Tarihi: 29.12.2023

                                                                                                        Cengiz ARSLAN

                                                                                       ÇAMELİ YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

                                                                                                                  BAŞKANI

 Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri

a) T.C Vatandaşı olmak

b) 65 yaşından küçük olmak

c) Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

f) Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

1.Müdür Pozisyonu

1.1 İşin Tanımı ve Özellikleri:

Derneğimizin onaylanmış Yerel Kalkınma Stratejisinin gerektirdiği iletişim, yerel halk ve kurumların harekete geçirilmesi, tanıtım ve idari iş ve işlemlerini yerine getirilmesini sağlamak, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Müdür istihdam edilecektir.

1.2 Uygunluk Kriterleri

a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)

b) En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)

1.3 Sıralama Kriterleri

Uygunluk kriterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

a) Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)

b) Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c) Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)

d) Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması .

e) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

2. Uzman Pozisyonu

2.1 İşin Tanımı ve Özellikleri

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Uzman istihdam edilecektir.

2.2 Uygunluk Kriterleri:

a) Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)

b) En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)

2.3 Sıralama Kriterleri

Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

a) Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)

b) Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)

c) Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması

d) Adayın en az 1 yıldır  YEG alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması

e) Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

Not: (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

3. Başvuru Süreci

Başvuruların en geç 15/01/2024 saat 17:00 ‘ye kadar www.yenibiris.com insan kaynakları sitesinden, elden, posta veya aşağıda adresi yazılı elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Başvuru Formu (camyeg.org.tr) ilan ekinden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Müdür/Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçları camyeg.org.tr Web sitemizde yayınlanacaktır.

Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:

  • Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu
  • İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu
  • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
  • Adli Sicil Kaydı
  • Sağlık Raporu
  • Sertifika/Katılım Belgesi
  • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgah İlmuhaberi
  • Kazanan adayın YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin (camyeg.org.tr) web sayfasında ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca gönderilecektir.

Adres: Yeni Mahalle, Selvili Cadde, Bina No:3 İşyeri No: F ÇAMELİ/DENİZLİ

Tel: 0 530 584 27 01

E-Posta: cameli.camyeg@gmail.com

            


Daha fazla…